ฉบับที่ 83

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

พล.ร.ต.วิเลิศ  สมาบัติ

การปราบเรือดำน้ำทางยุทธศาสตร์

น.ท.บรรจง  เนตรวงศ์“WARMONGER”

สงครามปราบเรือดำน้ำกับเรือรบในอนาคต

พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์

เรือดำน้ำปราบเรือดำน้ำ : กรณีศึกษาแนวความคิดของโซเวียต                                                          

น.ท.โชค  แก้วบุญช่วย

การจัดการซิกเนเจอร์ของเรือรบ

ในปฏิบัติการทางทะเล

น.อ.สุขสวัสดิ์  สบายใจ

การไล่ล่าเรือดำน้ำในยุคสงครามเย็น

ยุทธการอุดช่องแคบยิบรอลตา

กันตลักษณ์

พลังอำนาจ

น.ต.หญิง ปภาพร 

กล่อมศิริ

สงครามต่อต้านเรือดำน้ำหลังยุคสงครามเย็นกับแนวคิดในศตวรรษที่ ๒๑

น.ท.หัสไชยญ์  มั่งคั่ง

ยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจ

กับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

พล.ร.อ.ชาตร์  นาวาวิจิต

สถาบันศึกษายุทธศาสตร์กฤษณจันทร์

นักวิเคราะห์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

หมายเลข ๙๓๑

 

ซุนวูกับแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์

และการประยุกต์ใช้ในการบริหารภาครัฐ

น.ท.วิทยา  ปัญญวรญาณ

ทำเนียบจอมยุทธ์

นรชาติ

การศึกษา...คุณค่าอยู่ที่ไหน