ฉบับที่ 85

 

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

น.อ.ชานินท์  ศรียาภัย

พันธะความรับผิดชอบของกองทัพเรือไทยในการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Royal Thai Navy’s commitment to ensure maritime security in the region

น.อ.ยุทธนา  อักษรศรี

Area Command Concept เราจะไปให้ถึงฝั่งฝันกันอย่างไร

น.อ.กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์

ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ : วีรบุรุษหรือทรชน

(ความชอบธรรมบนความทุกข์เพื่อนมนุษย์)

พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์

ยุทธวิธีทางเรือ : ระดับของสงครามที่กองทัพเรือควรใส่ใจ

น.อ.คำรณ  พิสณฑ์ยุทธการ

แนวคิดทางยุทธการและกองทัพเรือในอนาคต

(Future Navy Operational Concept and the Future Navy)

น.อ.หญิง นงลักษณ์  พงษ์เจริญ

พลังอำนาจ ในยุคข้อมูลข่าวสาร

น.อ.ดุลยวัฒน์  เชาวน์ดี

เสรีภาพในการเดินเรือตามกฎหมายทะเลกับความท้าทายในอนาคต

CDR Panuphun Rakkeo, RTN

The Evolution of the U.S. Military Concept

น.ท.ดร.วิทยา  ปัญญวรญาณ

ทำเนียบจอมยุทธ์

พล.ร.อ.ไพโรจน์  แก่นสาร

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำในโลกเรานี้