ฉบับที่ 86

 ชื่อหนังสือ : ยุทธศาสตร์ : สงคราม : คน (กำลังจัดจำหน่าย)

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

พล.ร.ต.ลือชัย  รุดดิษฐ์

ควันหลัง WPNS Workshop 2013

น.อ.ภุชงค์  ประดิษฐธีระ

การบริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย

น.อ.หญิง นงลักษณ์  พงษ์เจริญ

การใช้พลังอำนาจของสหรัฐฯ

พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์

การปิดอ่าวและการปฏิบัติการทางเรือ

น.อ.ดุลยวัฒน์  เชาวน์ดี

ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

น.อ.ดุลยวัฒน์  เชาวน์ดี

The south china Sea Dispute : Challenger and Prospects

น.อ.วชิรพร  วงศ์นครสว่าง

ความเป็นชาติทะเลของมาเลเซีย

พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์

วิธีแห่งชาวเรือ

น.ท.ดร.วิทยา  ปัญญวรญาณ

ทำเนียบจอมยุทธ์

พล.ร.ท.พัน  รักษ์แก้ว

เกร็ดตำนานโรงเรียนนายทหารเรือ