ฉบับที่ 87

ชื่อหนังสือ : ความมั่นคงทางทะเล (กำลังจัดจำหน่าย)

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

พล.ร.ท.สุริยะ  พรสุริยะ

๑๑๑ ปีกรมยุทกธศึกษาทหารเรือ กับวิสัยทัศน์ใหม่

พล.ร.ต.จุมพล  ลุมพิกานนท์

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

คุณอนุศิษย์  คุณากร

การบริหารจัดการการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของไทย

น.อ.กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์

เศรษฐศาสตร์ป้องกันประเทศ (DEFENCE ECONOMICS)

น.อ.ยุทธนา  อักษรศรี

สุดซอย...คือคำตอบ (Area Command Concept)

ดร.สุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม

คำพิพากษาการขอตีความในคดีปราสาทเขาพระวิหาร :ประเด็นสำคัญที่ควรรู้

พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์

การทบทวนสภาพปัญหาในการปราบปรามโจรสลัด : กรณีศึกษาโจรสลัดโซมาเลีย

น.อ.ดุลยวัฒน์  เชาวน์ดี

PSI กับการปฏิบัติทางเรือ

รศ.ดร.อักษรศรี  พานิชสาส์น

มหาอำนาจจีนกับยุทธศาสตร์ "ไห่หยาง"

น.ท.ดร.หัสไชยญ์  มั่งคั่ง

ยุทธศาสตร์ Pivot to Asia ของสหรัฐอเมริกาจากมุมมองเสรีนิยม

น.อ.วชิรพร  วงศ์นครสว่าง

A COMPARATIVE STUDY ON MARITIMESECURITY POLICY BETWEEN THAILANDAND SOUTH KOREA

พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์

วิถีชาวเรือ

พล.ร.ท.พัน  รักษ์แก้ว

เกร็ดตำนานโรงเรียนนายทหารเรือ