ฉบับที่ 88

 ชื่อหนังสือ : ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (กำลังจัดจำหน่าย)

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือกับการพัฒนาคลังสมองแห่งชาติกิจการทางทะเล    

น.อ.ดรณ์  ทิพนันท์

สำรวจหลักปรัชญาว่าด้วยผลประโยชน์ในสาขาการศึกษายุทธศาสตร์

น.ท.เพ็ญชัย  อินสิงห์

เขตความปลอดภัย 500 เมตร ของแท่นขุดเจาะเพียงพอหรือยัง

น.ท.ดร.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง

 

การก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของจีนมองจากแนวคิดสังคมที่สอดคล้องลงตัว (harmonious world)’

น.อ.ดุลยวัฒน์  เชาวน์ดี

 

ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะเซนคากุ กับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในทะเลจีนตะวันออก

ฝ่ายวิชาการ ยศ.ทร.

กองทัพเรือกับบทบาทนำในภูมิภาคอาเซียน ทำได้จริงหรือ และทำอย่างไร

น.อ.ดร.ยศภาค  โชติกพงศ์

Media Impacts on Counterinsurgency

น.อ.ดร.ยศภาค  โชติกพงศ์

สื่อกับการต่อต้านการก่อความไม่สงบ

น.ท.ภานุพันธ์  รักษ์แก้ว

Counter Somali Pirates Mission, Keep Forward or Dismiss?

น.อ.พิสุทธิ์ศักดิ์ ศรีชุมพล

กองทัพเรือกับแนวทางการเพิ่มบทบาทกองทัพเรือชั้นนำในประชาคมอาเซียน

น.ท.ดร.อิศเรศ เลิศทางธรรม

ความขัดแย้งในยูเครน: แม่เลี้ยง ลูกชัง และแม่จริง

น.ท.ดร.วิทยา  ปัญญวรญาณ 

ทำเนียบจอมยุทธ์

พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์

วิถีแห่งชาวเรือ