ฉบับที่ 89

 ชื่อหนังสือ : ปัญหาข้อพิพาท ทะเลจีนใต้   (กำลังจัดจำหน่าย)


ชื่อผู้เขียน


ชื่อบทความ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือกับการพัฒนาคลังสมองแห่งชาติกิจการทางทะเล (ตอนที่ 2)  

พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ

ยุทธศาสตร์ทางเรือ...ถึงเวลาต้องคิดใหม่

"Rethinking and Rebalancing...Naval Strategy"

ว่าที่ นาวาโท กาญจน์ กุลศรีสมบัติ

ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ อีกก้าวหนึ่งสู่การมี
บทบาทนำในภูมิภาค

นาวาเอก สนิท โมธินา

 

การวิเคราะห์ภาพอนาคต โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคม
อุตสาหกรรมทวายในปี ๒๕๖๓


นาวาเอก ถุงเงิน จงรักชอบ

ประเทศไทย....ศุนย์กลางอาเซียน ?

นาวาเอก ดุลยวัฒน์ เชาว์ดี

ปัญหาข้อพิพาท ทะเลจีนใต้(ตอน ๒) กรณีศึกษา ความชอบ
ธรรมของเส้นประเก้าจุดและสิทธิ์น่านนำ้ประวัติศาสตร์

 

นาวาโท ดร.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง

ความขัดแย้งในตัวเองของนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
: การสร้างโลกเสรีกับการแสวงหาภัยคุกคราม

นาวาเอกหญิง ดร.อรัญญา ศรียัพ

กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ศาสตร์ทางเลือกสำหรับการ
ตัดสินใจทางทหาร

พลเรือเอก ไพศาล  นภสินธุวงศ์

วิถีแห่งชาวเรือ เรื่องแปลกๆ ของทหารเรือ