ฉบับที่ 90

 ชื่อหนังสือ : NAVAL DEVELOPMENT  (กำลังจัดจำหน่าย)


ชื่อผู้เขียน


ชื่อบทความ

พลเรือตรี คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ

ยุทธศาสตร์ทางเรือที่ตอบสนองต่อแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

นาวาเอก วิทยา พันธุ์โภคา

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งมาตรฐานของกองทัพเรือในอนาคต

 

นาวาเอกหญิง สุนิสา วัลยะเพ็ชร์

การศึกษาชั้นสูงของกองทัพเรือในทศวรรษหน้า (Advanced Naval Studies in the Next Decade)

นาวาเอก พงษ์ศักดิ์  สมบุญ

 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สนันสนุนการเป็นกองทัพเรือสมรรถนะสูง

นาวาเอกหญิง พัชรา  วัดอักษร

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในการทำงานของกำลังพลระดับบริหารในกองทัพเรือเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

นาวาเอก ดุลยวัฒน์ เชาว์ดี

Compare and Contrast the Effectivesness of Flag State VS. Port and Market - related Measures to Combat IUU Fishing

นาวาเอก กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์

การเสริมสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินในภูมิภาคเอเชีย สัญญาณแห่งการแข่งขันช่วงชิงการเป็นมหาอำนาจทางทะเล หรือเพื่อการป้องกันตนเอง

นาวาโท ดร.หัสไชยญ์  มั่งคั่ง

บทบาทของญี่ปุ่นในฐานะมหาอำนาจกับความมั่นคงในเอเชีย - แปซิฟิก : มุมมองของสำนักอังกฤษ

นาวาเอก สนิท  โมธินา

บทเรียนจากการค้นหาเครื่องบิน Boeing 777-2H6ER  สายการบินมาเลย์เซียแอร์ไลน์ เทียวบิน MH370 กับการพัฒนาระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย

 นาวาเอก ถุงเงิน  จงรักชอบ

 

 เส้นทางสายไหมทางทะเล

 

กองบรรณาธิการ

 

 โครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือ

 

 นาวาเอก ถุงเงิน  จงรักชอบ

 

 วิถีชาวเรือ ชาวเรือกับความเชื่อเรื่องโชคลาง (๑)