ฉบับที่ 95

 

ชื่อผู้เขียน

 

ชื่อบทความ

น.อ. สนิท โมธินา

The 11th ASEAN Navy Chiefs' Meeting

น.ท. ปุณณรัตน์ เลาวัณย์ศิริ

ยุทธศาสตร์ทางทะเลของอินโดนีเชียกับความมุ่งหวังในการเป็นแกนทะเลของโลก 

กองศึกษาการสงครามทางเรือ

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและการรักษาความมั่นคงทางทะเล 

น.อ. วชิรพร วงศ์นครสว่าง

เส้นทางคมนาคมทางทะเล : ความสำคัญต่อประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจและมิติการป้องกันประเทศ

น.อ. พิสุทธิ์ศักดิ์ ศรีชุมพล

กองทัพเรือกับภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

พวงทอง อ่อนอุระ

วิกฤษ IUU Fishing กับการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศไทย

น.อ.ดร.ยศภาค โชติกพงศ์

โครงข่ายดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ (LEO Satellite Constellation)เครือข่ายการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เราควรทำความรู้จัก

พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

วิถีแห่งชาวเรือ การยาตรากำลังทางเรือที่เคราะห์ร้าย ราวกับถูกสาป