การเตรียมต้นฉบับ

คำแนะนำในการเตรียมเรื่อง

  1. เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องมีผู้เขียนหรือผู้ร่วมเขียนอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นสมาชิกวารสารนาวิกาธิปัตย์สาร
  2. เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นเรื่องเต็มของบทความวิัจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทหาร และ ไม่เคยตีพิมพ์เรื่องเต็มที่วารสารใดมาก่อน และไม่เป็นการแปลจากบทความที่เคยตีพิมพ์มาก่อน
  3. ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์จบในฉบับ พิมพ์หน้าเดียว (ไมต้องจัด 2 คอลัมน์) บนกระดาษพิมพ์สั้น (A4 หรือ 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว) โดยมีความยาวไม่เกิน 25 หน้า ควรจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไป เช่น MS-Word ใช้รูปแบบอักษร Thai Sarabun ขนาด 16 pts. หรือ Times New Roman ขนาด 12 pts. โดยเว้นระยะห่าง 1.5 บรรทัด (กรณีที่ใช้โปรแกรม MS-Word ให้เลือกเมนู รูปแบบ > ย่อหน้า > ระยะห่างบรรทัด > 1.5 บรรทัด)
  4. เรื่องที่เป็นรายงานการวิจัยควรจะมีหัวข้อตามลำดับ ดังนี้

   ชื่อเรื่อง: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานผู้เขียน: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 300 คำ และให้ระบุคำสำคัญและ Key words: (เรียงตามลำดับความสำคัญ) ไม่เกิน 5 คำ ท้าย Abstract ด้วย 
   บทนำ: แสดงความสำคัญของปัญหา  การตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของของงานวิจัย 
   วิธีการศึกษา:  ควรเขียนให้กระชับและเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม ประกอบด้วยรายละเอียดหน่วยทดลอง เทคนิคการเก็บข้อมูล แผนการทดลอง การวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม และระบุสถานที่และช่วงเวลาดำเนินการวิจัยอย่างชัดเจน 
   ผลการศึกษา: บรรยายสรุปผลการวิจัยหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความในตารางหรือรูปประกอบ (ถ้ามี) ตารางและรูปประกอบให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
   วิจารณ์: (อาจรวมกับผลการศึกษา) ควรประกอบด้วยหลักการที่ออกมาจากการวิจัยเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์ 
   สรุป: (อาจรวมกับวิจารณ์) ไม่ควรซ้ำซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
   คำขอบคุณ:(ถ้ามี)  สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัย หรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย ) แหล่งทุนหน่วยงาน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
   เอกสารอ้างอิง: เขียนตามรูปแบบในข้อ 7

  5. การอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ใช้ระบบ ชื่อ-ปี เช่น ศักดิ์ และสิทธ์ (2526) รายงานว่า... หรือ ... (ศักดิ์ และสิทธิ์, 2526) กรณีที่ผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ ศักดิ์ และคณะ (2526) รายงานว่า… หรือ Smith et al. (2526)   กรณีที่มีหลายรายงานอ้างอิงเรื่องเดียวกัน ให้ใช้ … (ศักดิ์ และสิทธิ์, 2526; กานพลู, 2538; Smith, 2005) โดยเรียงตามปีที่พิมพ์ และภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ
  6. ตารางและภาพประกอบเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด โดยจัดพิมพ์แทรกในเนื้อเรื่อง การใส่หมายเหตุ (footnote) ของตารางให้ใช้ระบบตัวเลขแสดงคำอธิบาย เช่น 1/, 2/ เป็นต้น  ชื่อตารางให้วางอยู่เหนือตาราง เช่น Table 1 Genetic parameter estimations of ….  ส่วนชื่อภาพประกอบให้วางอยู่ใต้ตาราง เช่น Figure 1 The relationship between …. การแสดงนัยสำคัญให้ใช้สัญลักษณ์ "*" หรือ "**" สำหรับ P<0.05 และ P<0.01 ตามลำดับ หน่วยในตาราง (รวมถึงในเนื้่อเรื่อง) ให้ใช้ระบบเมตริกซ์และใช้อักษรย่อ เช่น 100 %, 10 มก./มล. เป็นต้น และหากมีการแสดงค่าเฉลี่ยและค่า P-value ต้องแสดงค่า standard error of mean (SEM) ประกอบ
  7. เอกสารอ้างอิง (references) ซึ่งได้อ้างอิงในเนื้อเรื่อง และบรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งใช้ประกอบการเขียนแต่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อเรื่องให้เขียน ดังนี้
   1. เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ เรียงลำดับตามตัวอักษรและสระ และตามจำนวนผู้เขียน กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปี
   2. การอ้างอิงวารสาร (journal) ถ้าวารสารมีชื่อย่อให้ใช้ชื่อย่อ
พัชนี เค้ายา, ประสิทธิ์  ใจศิล, สนั่น  จอกลอย, และนิมิตร วรสูตร.  2546.  ความเป็นไปได้ในการผลิต
  เมล็ดพันธุ์งาลูกผสมเพื่อการค้า.  แก่นเกษตร 32:63–73.
Yedidia, I., N. Benhamou, and I. Chet.  1999.  Induction of defense response in cucumber
  plants (Cucumis sativus L.) by the biocontrol agent Trichoderma harzianum
  Appl. Environ. Microbiol. 65:1061-1070.
   1. ตำรา (textbook) หรือหนังสือ (ระบุสำนักพิมพ์ และ ชื่อเมือง ไม่ต้องระบุจำนวนหน้า)
    สมภพ ฐิตะวสันต์.  2537.  หลักการผลิตพืช.  สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ.
    Shaeffer, R. L., W. Mendenhall, and L. Ott.  1996.  Elementary Survey Sampling.  5th Edition. 
      Duxbury Press, CA.
   2. วิทยานิพนธ์
กนกพรรณ โสมาศรี.  2544. ศักยภาพของเชื้อราใน  ดินสำหรับการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
  (Meloidogyne incognita) เชิงชีววิธีในมะเขือเทศ.วิทยานิพนธ์ปริญญา
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
Granum, M.  2003.  A comparative study on the effect of cassava hay supplementation in
  swamp buffaloes. M. S. Thesis.  Khon Kaen University, Khon Kaen.
   1. เรื่องย่อในตำราหรือเอกสารที่มีผู้เขียนแยกเรื่องกันเขียน และมีบรรณาธิการ
Robinson, P. H., E. K. Okine, and J. J. Kennelly. 1992. Measurement of protein digestion in
  ruminants. P.121-125. In: S. Nissen.  Modern Methods in Protein Nutrition and
  Metabolism. Academic Press, CA.
   1. ประชุมวิชาการ (Proceedings) ควรเลือกใช้ประชุมวิชาการที่มีผู้ตรวจอ่าน
เมธี สุกุลธนาศร, สมิต ยิ้มมงคล, สมเกียรติ ประสานพานิช, และเลอชาติ บุญเอก.  2550.  การใช้ผิวถั่วเหลืองเพื่อทดแทน
  มันเส้นในอาหารสำหรับโคขุน. น. 297-305. ใน: ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 3 เรื่องยุคใหม่กับการ
  เปลี่ยนแปลงปศุสัตว์ไทย 23 มกราคม 2550. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
   1. สื่อวิชาการทาง website ควรเลือกที่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
ประพฤทธิ์  จงใจภักดิ์, จเร  กลิ่นกล่อม, และทวีศิลป์  จีนด้วง. 2549. 3 การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่
  พื้นเมืองพันธุ์แดง: ค่าอัตราพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะเศรษฐกิจในไก่
  พื้นเมือง. http://www.dld.go.th/breeding/r/49/ 09_hen_ebv.pdf.
  ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2550.
FDA. 2001. Effect of the use of antimicrobials in food-producing animals on pathogen load:
  Systematic review of the published literature. http://www.fda.gov/cvm/
  antimicrobial/pathrpt.pdf. Accessed 14 Dec. 2001.

การส่งเรื่อง

    1. การส่งทาง email ให้แนบไฟล์ต้นฉบับ  1  ชุด ส่งที่ naviga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือส่ง online ทาง http://www.navedu.navy.mi.th/stg/tnssc พร้อมพิมพ์ข้อความนำส่งถึงบรรณาธิการ โดยระบุชื่อเรื่องที่ส่ง และจะต้องมีชื่อจริง และที่อยู่ของผู้ที่เป็น correspondent author พร้อมสถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ email address
    2. การส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลไฟล์ต้นฉบับ  และหนังสือนำส่งถึงบรรณาธิการ โดยระบุชื่อเรื่องที่ส่ง และจะต้องมีชื่อจริง และที่อยู่ของผู้ที่เป็น correspondent author พร้อมสถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ email address

 การตรวจแก้ไขและการยอมรับการตีพิมพ์

   • การติดต่อผู้เขียนเพื่อการตรวจแก้ไขหรือตอบรับ/ปฏิเสธการตีพิมพ์ จะกระทำผ่านทางไปรษณีย์และ email  ผู้เขียนสามารถติดตามสถานภาพของต้นฉบับที่ส่งได้ที่ http://www.navedu.navy.mi.th/stg/tnssc
   • เรื่องที่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ตรวจอ่าน (ทั้งภายในและภายนอก) อย่างน้อย 2 ท่านจึงจะยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
   • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่จะส่งไปลงพิมพ์ทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่จำเป็นจะส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้วคืนผู้เขียนเพื่อความเห็นชอบอีกครั้งก่อนพิมพ์