นาวิกาธิปัตย์สาร

  

วารสารนาวิกาธิปัตย์สารเป็นวารสารราย  6 เดือน ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการรบทหารเรือและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ตรวจอ่านภายนอก

วารสารนาวิกาธิปัตย์สาร เป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ ในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการสงครามทางเรือ เป็นวารสารที่ยอมรับในการใช้ อ้างอิงเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการในกองทัพเรือ


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ วิทยาการทหารเรือ ให้แก่ปวงสมาชิกทั้งในและนอกกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงดำเนินการจัดทำ "นาวิกาธิปัตย์สาร"เรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยปรับปรุงเนื้อหาและรูปเล่มให้เข้มข้นและน่าอ่านยิ่งขึ้นตามลำดับ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและ ผู้สนใจ แสดงข้อคิดเห็นข้อแสนอแนะและติดตามความคืบหน้าของวารสารนี้ได้ที่ บก.นาวิกาธิปัตย์สาร ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันพัฒนาวิชาการทหารเรือให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง

 

วัตถุประสงค์ของวารสาร

๑.      เพื่อยกระดับผลงานทางวิชาการในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ เป็นคลังปัญญาสร้างและพัฒนาผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีของกองทัพไทย

๒.     เผยแพร่ผลงาน การค้นคว้าวิจัยและแนวความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ทางทะเล ในมิติต่าง ๆ ทั้งการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม

๓.     เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ทางทะเล ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ของ ยศ.ทร. กับนักวิชาการภายนอก ทร. ทั้งในและต่างประเทศ

๔.     สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ใน ยศ.ทร.ในการใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

๕.     สร้างและสนับสนุนนักเขียนทางยุทธศาสตร์ของ ทร.


 

ฉบับที่ 96ชื่อหนังสือ : Naval Strategic Studies Journal

 • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องมีผู้เขียนหรือผู้ร่วมเขียนอย่างน้อย 1 ท่าน
 • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความการวิจัยหรือบทควา วิชาการที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการทหารและทั้วไป ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจอ่าน ทั้งภายในและภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน

 • สามารถแจ้งความจำนงเป็นจดหมายหรือกรอกใบสมัครที่แนบกับวารสารหรือสมัคร on-line จาก website พร้อมส่งค่าสมาชิกปีละ 190 บาท เป็นธนาณัติสั่งจ่าย น.อ.หญิง ปฐมาวดี ชุตาภา
  ฝ่ายการเงินวารสารนาวิกาธิปัตย์สาร ชั้น 2 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารนาวิกาธิปัตย์สาร ได้ที่
  เลขที่ 106 หมู่ 3 กองบรรณาธิการวารสารนาวิกาธิปัตย์สาร ชั้น 2 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร/Fax. 02-47553476, หรือ 089-2060179
 • ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ทาง website: http://www.navedu.navy.mi.th/stg/tnssc/