เรือดำน้ำกับกองทัพเรือไทย

(สงวนลิขสิทธิ์)

เรื่อง ออกแบบ และ จัดทำ

โดย

นาวาเอก ช่อฉัตร กระเทศ

มุ่งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องเรือดำน้ำกับกองทัพเรือไทย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำให้ประชาชนได้ทราบ

ตัวสะกดที่ไม่ตรงกับพจนานุกรม เนื่องจากคัดลอกจากต้นฉบับดั้งเดิม

 ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ submarine@navy.mi.th

 

แหล่งข้อมูล

๑. เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องเรือดำน้ำ, สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ, กองทัพเรือ

๒. เอกสาร ทหารเรือดำน้ำแห่งราชนาวีสยาม ที่ระลึกในการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๔๗๙ ถึง พฤษภาคม ๒๔๘๑

๓. เอกสารต่างๆ จากกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ

๔. อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก สนอง ธนศักดิ์ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑

๕. อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก จริง จุลสุขุม ๒๘ กันยายน ๒๕๓๙

๖. สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ

๗. นิตยสารด้านการทหารของต่างประเทศ

๘. หนังสือ Jane’s Fighting Ship