เรือดำน้ำกับกองทัพเรือไทย

(สงวนลิขสิทธิ์)

เรื่อง ออกแบบ และ จัดทำ

โดย

นาวาเอก ช่อฉัตร กระเทศ

มุ่งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องเรือดำน้ำกับกองทัพเรือไทย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำให้ประชาชนได้ทราบ

ตัวสะกดที่ไม่ตรงกับพจนานุกรม เนื่องจากคัดลอกจากต้นฉบับดั้งเดิม

แหล่งข้อมูล
๑. เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องเรือดำน้ำ, สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ, กองทัพเรือ
๒. เอกสาร ทหารเรือดำน้ำแห่งราชนาวีสยาม ที่ระลึกในการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๔๗๙ ถึง พฤษภาคม ๒๔๘๑
๓. เอกสารต่างๆ จากกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ
๔. อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก สนอง ธนศักดิ์ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑
๕. อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก จริง จุลสุขุม ๒๘ กันยายน ๒๕๓๙
๖. สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ
๗. นิตยสารด้านการทหารของต่างประเทศ
๘. หนังสือ Jane’s Fighting Ship

จัดทำโดยแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3651 , 53651