วิสัยทัศน์ : Vision    "เป็นสถาบันศึกษาที่พัฒนานายทหารสัญญาบัตร ชั้น ยศ. ร.อ. - น.ต. ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับยุทธวิธี และงานฝ่ายอำนวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานการออกไปปฏิบัติงานได้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัฒน์  Line Officers School aim be the institution that educates junior officers in the rank of 03 - 04.Graduates's characteristic will have not only knowledge but also moral and ethic.They ready for the incoming changes of globalization and able to perform their function in real world situation as war-figthers in tactical level and junior staff offectively and professionally.
อัตลักษณ์ : Identity    “ผู้มีความพร้อมในการรบทางเรือระดับยุทธวิธีเเละฝ่ายอำนวยการระดับต้น”  เอกลักษณ์ : Uniqueness “เป็นสถาบันผลิตผู้นำการรบทางเรือในระดับยุทธวิธี”

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่69

  • นายทหารนักเรียน [คลิก]
  • ตารางสอนเดือน

หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 42

  • นายทหารนักเรียน [คลิก]
  • ตารางสอนเดือน

หลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ 31

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

กิจกรรมเพื่อสังคม

แบบสอบถามความพึงพอใจ     การใช้บริการเว็บไซต์ รร.ชต.ฯ