กองการศึกษา

มีหน้าที่ วางแผน  อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในบังคับบัญชาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กิจกรรมกองการศึกษา

 

การจัดหน่วย

กองการศึกษา แบ่งการจัดหน่วยออกเป็นดังนี้

  • แผนกแผนและโครงการ   มีหน้าที่วางแผน  อำนวยการและประสานงานกับการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา     ในบังคับบัญชาของ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • แผนกมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษา         จัดทำระบบวิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือ     วัดมาตรฐานสำหรับการประเมินผลและการทดสอบทางการศึกษา  วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา  เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  รวมทั้งการจัดทำธนาคารข้อสอบ

  • แผนกหลักสูตรและการสอน มีหน้าที่พิจารณากำหนด  และปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในบังคับบัญชาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • แผนกวิเคราะห์และประเมินผล มีหน้าที่วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน หรือสถานศึกษาในบังคับบัญชาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • แผนกระเบียนและสถิติ มีหน้าที่จัดทำและตรวจสอบระเบียนประวัติ สถิติ และเอกสารแสดงหรือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในบังคับบัญชาของ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ