:: ข้อมูลส่วนราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ::
   
  ข้อมูลส่วนราชการ
    โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
    ภารกิจกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
    วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
    สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
    กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
    แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี
    ข้อมูลข้าราชการในหน่วยงาน
  ด้านการจัดหาพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
    ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง และราคากลาง กองทัพเรือ
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) และฉบับที่ 6 (e-Auction)
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ 2557 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง
           • อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ 2557
           • การส่งกำลัง สายยุทธศึกษา
           • การซ่อมบำรุง
  ด้านการบริหารงาน
    แผนยุทธศาสตร์ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  ด้านการให้บริการแก่ประชาชน
    ระบบสืบค้นแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส
  ด้านการบริหารงานบุคคล
    ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS)
  ด้านการบริหารงบประมาณ
    --------------------------------------
  ด้านการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล
    ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (สขร.๑)
    ระบบสืบค้นแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์