ภารกิจกองส่งกำลังบำรุง

              กองส่งกำลังบำรุง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในความรับผิดชอบ

การจัดหน่วย

กองส่งกำลังบำรุง แบ่งการจัดหน่วยออกเป็นดังนี้

แผนกแผน มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงานในด้านการส่งกำลังบำรุง

แผนกโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่ เสนอแนะนโยบาย อำนวยการประสานงาน และ กำกับการในเรื่องการโครงการและการงบประมาณ

แผนกส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการในด้านการส่งกำลังบำรุง และอสังหาริมทรัพย์