สถานศึกษา(โรงเรียนจ่าทหารเรือ)
ในสังกัดกองทัพเรือ


รร.สสท.สนผ.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย. รร.อล.กวก.อล.ทร. รร.พธ.พธ.ทร. รร.นวก.ศวก.พร.
โรงเรียนสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนพลาธิการ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ


รร.ขส.กวก.ขส.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.
โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ