ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วย ห้องสมุด พ.ศ.๒๕๕๒
 บุคลากรห้องสมุด
องค์ความรู้กองห้องสมุด
ห้องสมุดทหาร
รายชื่อห้องสมุดทหาร
แต่งตั้งกรรมการบริหารห้องสมุด 
คำสั่งกรรมการบริหารห้องสมุด
มาตรฐานห้องสมุดทหาร 
ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มทำเนียบห้องสมุดทหาร 
แบบประเมินห้องสมุดทหาร 
 Intranet กองห้องสมด
ค้นหาหนังสือทั่วไป

ค้นหาเอกสารวิจัย

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 หนังสือใหม่
 ตรวจสอบการยืม
หนังสือเกินกำหนดส่ง
รายชื่อ
7 สารบัญวารสาร
2 เสนอแนะหนังสือ/สื่อโสตทัศน์
2ภาพกิจกรรมห้องสมุด
2ห้องสมุดอื่น
 


            กองห้องสมุด กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน การเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย ของ นักศึกษาวิทยาลัยกองทัพเรือ และนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองห้องสมุดฯ มีทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลายประเภทไว้ให้บริการทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบริการสืบค้นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือภายในกองทัพเรือ

นาวาโทหญิง วิไลวรรณ จันพา
หัวหน้ากองห้องสมุด
 

Copyright © 2009 Naval Education Department All rights reserved
ปรับปรุงข้อมูล โดย สมเกียรติ บัวทรัพย์: Last Update 4/04/22 10:22