วิสัยทัศน์ กองสนับสนุน ยศ.ทร.

กองสนับสนุน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จะเป็นองค์กรที่ให้บริการและการซ่อมบำรุง สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยอย่างรวดเร็ว
ทันต่อความต้องการ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อผลักดันให้การฝึกศึกษาของสถาบันประสบความสำเร็จ


พันธกิจ กองสนับสนุน ยศ.ทร.

มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการ โยธา และบริการ งานไฟฟ้า และเครื่องกล การพลาธิการ และการขนส่ง  รวมทั้งงานการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย

การจัดหน่วย

 • แผนกโยธาไฟฟ้าและเครื่องกล
  มีหน้าที่ปรนนิบัติบำรุง รักษาและซ่อมแซมเบื้องต้น อาคาร สถานที่ เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสื่อสาร และผลิตเครื่องใช้ในการโยธาตามขีดความสามารถ ตลอดจนเก็บรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือดับเพลิง รวมทั้งดำเนินการจัดห้องประชุม ห้องเรียน ห้องทำงาน เป็นคณะสนับสนุนหน่วยต่างๆตามที่ร้องขอ

  • หมวดประปาและสุขาภิบาล
   มีหน้าที่ปรนนิบัติบำรุง รักษาและซ่อมแซมเบื้องต้นระบบประปาและสุขาภิบาล
  • หมวดโยธาและบริการ
   มีหน้าที่ปรนนิบัติบำรุง รักษาและซ่อมแซมเบื้องต้นอาคาร สถานที่และผลิตเครื่องใช้ในการโยธาตามขีดความสามารถ
  • หมวดซ่อมบำรุง
   มีหน้าที่ปรนนิบัติบำรุง รักษาและซ่อมแซมเบื้องต้นระบบปรับอากาศและระบบสื่อสาร
  • หมวดไฟฟ้า
   มีหน้าที่ปรนนิบัติบำรุง รักษาและซ่อมแซมเบื้องต้นเครื่องทุ่นแรงตลอดจนเก็บรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือดับเพลิง
 • แผนกขนส่ง
  มีหน้าที่บริการยานพาหนะในการขนส่งทางถนน เก็บรักษา ซ่อมบำรุงยานพาหนะในความรับผิดชอบ

  • หมวดซ่อมบำรุง
   มีหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะในความรับผิดชอบ
  • หมวดขนส่ง
   มีหน้าที่ดำเนินการด้านการบริการขนส่ง
 • แผนกพลาธิการ
  มีหน้าที่จัดเลี้ยง จัดหา เบิกจ่าย เก็บรักษา จัดทำสถิติและบัญชีพัสดุในสายงานพลาธิการ เครื่องกีฬา ตลอดจนการจัดหา เบิกจ่ายเครื่องมือดับเพลิง

  • หมวดพัสดุ
   มีหน้าที่รับ เก็บรักษา จ่าย จ่ายยืม จัดส่ง อนุรักษ์ และเสนอแนะ การจำหน่ายพัสดุ
  • หมวดบริการ
   มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการด้านพลาธิการ
  • หมวดสหโภชน์
   มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบอาหาร และจัดเลี้ยง