หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

๑. ความมุ่งหมาย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ มุ่งหมายที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ แก่นายทหารที่ได้ผ่านการปฏิบัติราชการในตำแหน่งต่าง ๆ มาแล้วพอสมควร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้ได้
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาหน่วยระดับหมวดเรือหรือเทียบเท่า
๑.๒ นายทหารฝ่ายเสนาธิการระดับกองทัพ

๒. ผู้เข้ารับการศึกษา ชั้นยศ น.ต.- น.ท.หรือเทียบเท่า

๓. ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ ๑ ปี

๔.สาระหลักสูตร