กำลังพล โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

กองบัญชาการ กองการศึกษา กองการปกครอง
กองบัญชาการ

พล.ร.ต.วุฒิชัย   สายเสถียร
ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

น.อ.อุดมศักดิ์   ผาสุข
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

 

น.อ.รศ.นเรศ เพ็ชรนิล

รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

น.อ.วาริชภูมิ พิพัฒพลกาย
ช่วยราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

น.อ.หญิง ชลทิชา มิ่งเมือง
นายทหารสถิติและวิจัย


อนก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

น.ท.หญิง ชุลีรัตน์ บัวรอด
นายทหารบริหารงานวิชาการ

ร.ท.สมชายชัย มีศรี
ฝธก. บก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

พ.จ.อ.สุวิทย์ อยู่วงศ์อั๋น

ช่วยราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

พ.จ.อ.โรจน์   เสนาะคำ

จนท.ธก.บก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

พ.จ.ท.ชาญณรงค์    เกิดแพร

จนท.ธก.บก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.