ท่านมีความพึงพอใจในการใช้ ฐานช้อมูลด้านยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงไร ?
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พึงพอใจ


แสดงผล Poll ทั้งหมด
Website counter    
     

arrow ข้อมูลยุทธศาสตร์และ
นโยบาย

 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • ยุทธศาสตร์ทหาร
 • ยุทธศาสตร์ทะเล

arrow หลักนิยมในการปฏิบัติ
การทางทหาร

 • กฎการใช้กำลัง
 • การปฏิบัติการทางเรือ
 • การปฏิบัติการร่วม

arrow กฏหมายที่เกี่ยวกับความ
    มั่นคง

 • กฏหมายความมั่นคงทางทะเล
 • กฏหมายความมั่นคงภายในประเทศ
 • San Remo Mannual

arrow STRATEGIC ISSUE

 • Maritime Domain Awareness
 • ข้อพิพาททะเลจีนใต้
 • ข้อพิพาททะเลจีนตะวันออก
 • ความมั่นคงทางทะเล
 • ท่าเรือน้ำลึกทวาย
 • ประเด็นเสรีภาพในการเดินเรือ
 • ปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองโรอิงยา
 • พื้นที่เหลื่อมทับทางทะเลไทยกับเพื่อนบ้าน
 • สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

arrow ความร่วมมือทางทหาร

 • ความร่วมมือทวิภาคี
 • ความร่วมมือพหุพาคี

arrow ความมั่นคงทางทะเล

 • Ocean Management

arrow ประชาคมอาเซียน

 • ADMM Plus
 • APSC Blueprint
 • ASEAN Charter
 • Master Plan on ASEAN Connectivity

arrow ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • กรอบความร่วมมือ
 • ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

arrow สงคราม

arrow แผนที่เดินเรือ