:: ระบบงานวิทยฐานะ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ::
   
• ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ
• การประชุมคณะทำงานบริหาร ข้าราชการทหารของกองทัพเรือที่ทำหน้าที่สอน ครั้งที่๑/๒๕๖๑ เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๑
• ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหาร ที่ทำหน้าที่สอน
• คู่มือการประเมินข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนเพื่อให้มีวิทยฐานะ และ เลื่อนวิทยฐานะ
• อนุมัติตำแหน่งอัตราวิทยฐานะ(ต้นฉบับ สม.)