:: ระบบงานวิทยฐานะ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ::
   
• หลักสูตรข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนของกองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๓
• รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
• รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของ กห.
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิทยฐานะ
• หลักเกณฑ์ 3 ด้าน
• แบบฟอร์มต่าง ๆ
• หลักเกณฑ์วิทยฐานะ
• การประชุมคณะทำงานบริหาร ข้าราชการทหารของกองทัพเรือที่ทำหน้าที่สอน ครั้งที่๑/๒๕๖๑ เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๑
• ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหาร ที่ทำหน้าที่สอน
• คู่มือการประเมินข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนเพื่อให้มีวิทยฐานะ และ เลื่อนวิทยฐานะ
• อนุมัติตำแหน่งอัตราวิทยฐานะ(ต้นฉบับ สม.)