p101  
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ยศ.ทร.คัพ ประจำปี 2559
 

win59_40

semi2final

play01

ภาพกิจกรรม

 

เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ยศ.ทร. คัพ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะทำงานชมรมตะกร้อ ยศ.ทร. จึงขอกำหนดระเบียบการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ดังนี้
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะทำงานชมรมตะกร้อ ยศ.ทร. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ยศ.ทร. คัพ ประจำปี ๒๕๕๙ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ”
ข้อ ๒  การแข่งขันเป็นประเภทเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (รุ่นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ)
ข้อ ๓  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ  (ISTAF) ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๔  การแข่งขันประเภททีมเดี่ยวใช้ระบบแรลลี่พ้อย ระบบ ๒ ใน ๓
ข้อ ๕  การให้คะแนนใช้กติกาของสมาคมมาให้คะแนน โดยทีมชนะ ได้ ๒ คะแนน ทีมแพ้ ได้ ๑ คะแนน ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือถูกปรับให้แพ้ทุกกรณีได้ ๐ คะแนน
ข้อ ๖  ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งนักกีฬาที่มีรายชื่อตามใบสมัคร
ข้อ ๗  การตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๘  การประท้วงให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๙  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบหรือนอกเหนือจากนี้  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาดตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

น.อ. ยงยุทธ พูพะเนียด  โทร. ๐๙ ๘๘๓๔ ๕๓๑๓ น.ท. ณัฎฐวุฒิ พูพะเนียด โทร. ๐๘ ๓๕๕๓ ๒๑๗๕ น.ต. สมเกียรติ บัวทรัพย์ โทร. ๐๘ ๒๕๒๔ ๒๗๗๑ จ.อ.ณภัทร แจ่มจำรัส      โทร. ๐๙ ๕๑๒๓ ๐๖๗๖

E-mail ชมรมตะกร้อ ยศ.ทร. : [email protected]
 
 

f01FACEBOOK ชมรมตะกร้อ ยศ.ทร.
 faceb02

 ประธานชมรมตะกร้อ
น.อ.ยงยุทธ พูพะเนียด
09-8834-5313

รองประธาน 
น.ท.ณัฏฐวุฒิ พูพะเนียด
08-3553-2175

 เลขาฯชมรมตะกร้อ
น.ต.สมเกียรติ บัวทรัพย์
08-2524-2771

 ผู้ช่วยเลขา
จ.อ.ณภัทร แจ่มจำรัส

 สำนักงานชมรมตะกร้อ
0-2475-3539