ภารกิจโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ


โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ มีหน้าที่อำนวยการฝึกและศึกษาวิชาเสนาธิการกิจ และวิชาการอื่น ๆ อันจำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ

การจัดหน่วย

 • กองบัญชาการ มีหน้าที่ บริหารงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและพิธีการ การวางแผนและโครงการ รวมทั้งงานสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องช่วย วัสดุอุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องสัมมนา ฯลฯ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ และหลักสูตรนายทหารอาวุโส รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีหน้าที่จัดทำแผนงานโครงการ และอำนวยการบริหารการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ดูแลการบริหารงานเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ ดำเนินงาน ด้านสถิติ และการประเมินผลในการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านงานธุรการ ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ


  น.อ.วาริชภูมิ พิพัฒพลกาย
  ช่วยราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  น.อ.หญิง ชลทิชา มิ่งเมือง
  นายทหารสถิติและวิจัย


  อนก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  น.ท.หญิง ชุลีรัตน์ บัวรอด
  นายทหารบริหารงานวิชาการ

  ร.ท.สมชายชัย มีศรี
  ฝธก. บก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  พ.จ.อ.สุวิทย์ อยู่วงศ์อั๋น

  ช่วยราชการ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  พ.จ.อ.โรจน์   เสนาะคำ

  จนท.ธก.บก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  พ.จ.ท.ชาญณรงค์    เกิดแพร

  จนท.ธก.บก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

   

 • กองการปกครองมีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล และความสามารถของนายทหารนักเรียนร่วมกับกองการศึกษา การสถิติและทะเบียนประวัติ งานพิธีการต่าง ๆ งานสังคม กีฬา การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

   
  น.อ.พิสุทธิ์ศักดิ์ ศรีชุมพล
  ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
   
   
  น.อ.อติบุตร กีรกะจินดา
  รอง ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
   

  น.ท.อรรถสิทธิ์ ติงสุวาทิตย์
  ประจำ กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.


  น.ท.ธนธัช ขาวสุทธิ์
  ประจำ กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  ร.ต.หญิง วีรวรรณ กิจบำรุง
  ประจำ กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  พ.จ.อ.ปรีชาพล โอชาพงศ์
  จทน.ธก.กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  พ.จ.อ.จริวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

  ช่วยราชการ กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

   

 • กองการศึกษา มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ. รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย ประมวลและสาระหลักสูตรที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การจัดตารางสอน การเบิกจ่ายเงินค่าสอนค่าสัมมนาต่าง ๆ การประชุมเพื่อเตรียมการสอน การฝึกและการสัมมนาทางวิชาการ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา ตำรา ใบระเบียนการศึกษา แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์คุมกลุ่มสัมมนา ( Directing Staffs) ในการเรียนการสอน รวบรวมการวัดผลการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน ประเมินผลการศึกษาการสอน และประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายทหารนักเรียนร่วมกับกองการปกครอง ดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นายทหารนักเรียน

   
  น.อ.พีระพล ใบกว้าง
  ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

   

  นอ.อิศเรศ   เลิศทางธรรม

  รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
   
  น.ท.สกุล หอมขจร

  ประจำ กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  ร.ต.โกสิทธิ์  หงส์แก้ว
  ประจำ กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  พ.จ.อ.ปองวุฒิ   เศรษฐ์สิโรตม์
  จนท.ธก.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

  จ.อ.ศรีณรงค์ ฐิตาจารย์
  จนท.ธก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.