:: ระบบงานวิทยฐานะ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ::

 ขออนุมัติยกเลิกคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ 875/2561 ลง 21 พ.ย.61 และแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะของกองทัพเรือ

 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๑

 ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน พ.ศ.๒๕๖๑

 คำสั่ง กห. ที่ ๗๒๙/๒๕๖๑ ลง ๙ ส.ค.๖๑ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิทยฐานะ

 คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๕ ลง ๘ ก.พ.๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของ กห.สำหรับประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 คำสั่ง กขท. ที่ ๑/๒๕๖๐ ลง ๒๓ ส.ค.๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน

 คำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๘๗๙/๒๕๖๑ ลง ๒๑ พ.ย.๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะของ ทร.

 คำสั่ง ทร. ที่ ๖๔๕/๒๕๖๕ ลง ๒๘ ก.ย.๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนของ ทร.

 คู่มือการประเมินข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

- คำสั่งคณะกรรมการวิทยฐานะของแต่ละสถานศึกษา <แสดง><ซ่อน>

     คณะกรรมการวิทยฐานะ กรง.ฐท.สส.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ ศฝ.สร.นสร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ ฝวก.ยศ.ทร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.นย.ศฝ.นย.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.นวก.ศวก.พร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.สอ.รฝ.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ ศภษ.ยศ.ทร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.ขส.กวก.ขส.ทร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.นร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.สพ.กวก.สพ.ทร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ รร.อล.กวก.อล.ทร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ ศฝท.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ กฝร.

     คณะกรรมการวิทยฐานะ กวก.สนผ.สสท.ทร.

- คำสั่ง ทร. แต่งตั้งให้ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนมีวิทยฐานะ <แสดง><ซ่อน>