วิสัยทัศน์กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.

กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.เป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษา
ด้วยการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การจัดหน่วย กองประกันคุณภาพการศึกษา กปภ.ยศ.ทร.

บก.กปภ.ยศ.ทร. มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และพัฒนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชา และสถานศึกษาในกำกับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
แผนกควบคุม มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกตรวจสอบและประเมินผล หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบังคับ
บัญชา และสถานศึกษาในกำกับ  การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล  มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือ 25 ธ.ค.60
[ Download 01_draft_qa_manual_for25dec60.docx และ 01_darft_qa_manual_for25dec60.pdf ]
[ Download 02_compare_group1_2_for25dec60.docx และ 02_compare_group1_2_for25dec60.pdf ]

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในรอบสี่ สำหรับสถานศึกษา
ของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา (การสร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน 4 ด้าน
01- กำหนดการเดินทาง [ Download 01-schedule-6-9-dec.pdf ]
02- (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน (สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา)
[ Download 02-seminar-draft manual.doc ,02-seminar-darft manual.pdf]
03- คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 [ Download 03-vec-manual2559-eqa.pdf]
04- (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กห. (เพื่อพลาง)
[ Download 04-mdsi-draft manual eqa4-27oct.docx , 04-mdsi-darft manual eqa4-27oct.pdf]

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
[ Download 2560-2579.pdf ]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ (หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ)


- 2561

กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา

น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธาน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ
ระดับต่ำกว่าปริญญา ใน 6-8 ธ.ค.60 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 3

น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางประกัน
คุณภาพการศึกษา ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ใน 9 พ.ย.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 2

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา ใน 6 พ.ย.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 1

***


*