วิสัยทัศน์กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.

กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.เป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษา
ด้วยการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การจัดหน่วย กองประกันคุณภาพการศึกษา กปภ.ยศ.ทร.

กองประกันคุณภาพการศึกษา (กปภ.) : Educational Quality Assurance Division (EQAD) มีหน้าที่ วางแผน
อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และพัฒนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชา
และสถานศึกษาในกำกับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
แผนกควบคุม : Control Section มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดและปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกตรวจสอบและประเมินผล : Inspection and Evaluation Section หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในบังคับ บัญชา และสถานศึกษาในกำกับ  การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา  รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล  : Statistics and Data Analysis Section มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง พ.ศ.2563
[ Download []

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ประชาสัมพันธ์การสมัครผู้ประเมินภายนอก
[ Download ass.pdf ]

ตัวอย่างผลการประเมินคุณภาพภายใน [ Download [ exam_sar_60.docx ]
แจ้งข่าว [ Download [ new_sar_edit.pdf ]

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2561
[ Link [ book028.html ]

กรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการของ ยศ.ทร.
(สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง) พ.ศ.2561

กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา

น.อ.มนูญ ราชวัฒน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นรองหน.คณะทำงานฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชอร.กพช.อร. ใน 26 - 28 ก.พ. 62, 1 มี.ค.62
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

น.อ.มนูญ ราชวัฒน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นรองหน.คณะทำงานฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นย.ศฝท.นย. ใน 12 - 15 ก.พ. 62
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นหน.คณะทำงานฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ใน 5 - 8 ก.พ. 62
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นหน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.พธ.พธ.ทร. ใน 22 -25 ม.ค. 62
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

นอ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รองเสนาธิการ ยศ.ทร. เป็น รองหน.คณะฯ ตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. ใน 16 - 17 ม.ค.62
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นหน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ใน 9 - 10 ม.ค.62
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นหน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นวก.ศวก.พร. ใน 17 - 18 ธ.ค.61
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นหน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.กวก.ขส.ทร. ใน 28-29 พ.ย.61
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

น.อ.มนูญ ราชวัฒน์ รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นรอง หน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.อล.กวก.อล.ทร. ใน 21-22 พ.ย.61
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต. วิศณุ  สร้างวงศ์ใหม่ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาของ ทร.
ระดับต่ำกว่าปริญญา ประจำปี งป.62 ใน 8-9 พ.ย.61
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

***


*