ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม (01)สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการระดับบนของ ยศ.ทร. [Download Form_1]

แบบฟอร์ม(02)รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการย่อยของ [Download Form_2]

กรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง) พ.ศ.๒๕๖๔ [Download BookSchool_1_2564.pdf]

คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของกองทัพเรือ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั่งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือระดับต่ำกว่าปริญญา
[Download Order 2-2558]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง
[ Download [navedu574-2562.pdf]

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาของกองทัพเรือระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2563 [ Download []

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง พ.ศ.2563 [ Download []

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ประชาสัมพันธ์การสมัครผู้ประเมินภายนอก
[ Download ass.pdf ]

ตัวอย่างผลการประเมินคุณภาพภายใน [ Download [ exam_sar_60.docx ] แจ้งข่าว [ Download [ new_sar_edit.pdf ]

กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา

รอง.จก.ยศ.ทร.และหน.คณะทำงานฯ  มอบหมายให้ น.อ.อาคม สุขตระกูล ผอ.กปภ.ยศ.ทร. และรอง หน.คณะทำงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. โดยมี นาวาเอกพฤทธิธร สุมิตร ผอ.ดย.ทร.ฐท.กท. ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของ ทร. อย่างเคร่งครัด ในวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๕
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]
รอง.จก.ยศ.ทร.และหน.คณะทำงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.สสท.กวก.สนผ.สสท.ทร. โดยมี นาวาเอก สยุมภู  ศิริรังษี ผอ.กวก.สนผ.สสท.ทร. ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของ ทร. อย่างเคร่งครัด ในวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]
รอง.จก.ยศ.ทร.และหน.คณะทำงานฯ  มอบหมายให้ น.อ.อาคม สุขตระกูล ผอ.กปภ.ยศ.ทร. และรอง หน.คณะทำงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ขส.กวก.ขส.ทร. โดยมี นาวาเอก เรืองวิทย์ วารุณประภา ผอ.กวก.ขส.ทร. ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของ ทร. อย่างเคร่งครัด ในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]
รอง.จก.ยศ.ทร.และหน.คณะทำงานฯ  มอบหมายให้ น.อ.อาคม สุขตระกูล ผอ.กปภ.ยศ.ทร. และรอง หน.คณะทำงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. โดยมี รอง ผอ.กศษ.กพช.อร. เป็นประธานให้การรับการตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของ ทร. อย่างเคร่งครัด ในวันที่ ๔ มี.ค.๖๕
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]
พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง.จก.ยศ.ทร เป็นประธาน ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นย.ศฝ.นย. โดยมี รอง.ผบ.ศฝ.นย.ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของ ทร. อย่างเคร่งครัด ในวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๕
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]
รอง.จก.ยศ.ทร.และหน.คณะทำงานฯ  มอบหมายให้ น.อ.อาคม สุขตระกูล ผอ.กปภ.ยศ.ทร. และรอง หน.คณะทำงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.อล.กวก.อล.ทร. โดยมี น.อ.สุวิทย์ พูลทัศฐาน
  • ผอ.กวก.อล.ทร. ให้การรับการตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของ ทร. อย่างเคร่งครัด ในวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๕
    [ Click ชมภาพบรรยากาศ ]
รอง.จก.ยศ.ทร.และหน.คณะทำงานฯ  มอบหมายให้ น.อ.อาคม สุขตระกูล ผอ.กปภ.ยศ.ทร. และรอง หน.คณะทำงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.พธ.พธ.ทร. โดยมี น.อ.บงการ อาจวารินทร์ ผอ.รร.พธ.พธ.ทร. ให้การรับการตรวจเยียมฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของ ทร. อย่างเคร่งครัด ในวันที่ ๙ ก.พ.๖๕
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]
พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง.จก.ยศ.ทร เป็นประธาน ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. โดยมี ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นประธานในการรับ การตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของ ทร. อย่างเคร่งครัด ในวันที่ ๑๙-๒๑ ม.ค.๖๕
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พลเรือโท เคารพ  แหลมคม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา การดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาสำหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา ณ โรงแรม ภูผาผึ้งรีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 โดยมี พล.ร.ต.รศ.นเรศ เพ็ชรนิน ผบ.รร.เสธ.ยศ.ทร. เป็นวิทยากรในการบรรยาย ใน วันที่ ๑๒ - ๑๔ ม.ค.๖๕
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค.๖๔  น.อ.ยุทธนา อักษรศรี รอง.เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นวก.ศวก.พร. โดยมี ว่าที่ น.อ.พรพิชิต สุวรรณศิริ ผอ.รร.นวก.ศวก.พร. เป็นประธานในการรับ การตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของ ทร. อย่างเคร่งครัด
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง.จก.ยศ.ทร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนการศึกษา ที่หนึ่ง (วทร.ฯ ,รร.สธ.ทร.ฯ ,รร.ชต.ฯ) และส่วนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี งป.๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ เพื่อติดตามรับฟังปัญหา/อุปสรรค/ ข้อขัดข้อง
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]
*