วิสัยทัศน์กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.

กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.เป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษา
ด้วยการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การจัดหน่วย กองประกันคุณภาพการศึกษา กปภ.ยศ.ทร.

กองประกันคุณภาพการศึกษา (กปภ.) : Educational Quality Assurance Division (EQAD) มีหน้าที่ วางแผน
อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และพัฒนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชา
และสถานศึกษาในกำกับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
แผนกควบคุม : Control Section มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดและปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกตรวจสอบและประเมินผล : Inspection and Evaluation Section หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในบังคับ บัญชา และสถานศึกษาในกำกับ  การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา  รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล  : Statistics and Data Analysis Section มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2561
[ Link [ book028.html ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับ
ต่ำกว่าปริญญา ใน 7-9 พ.ค.61 ณ ห้องประชุม 112 ชั้น 1 อาคาร สรส.ยศ.ทร.
[ Download [ new100561.pdf ]

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณา 6 ก.พ.61 เรื่อง (ร่าง) เกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา สำหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา
[ Download [ manual_new_1_2_61.pdf ]

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือ 25 ธ.ค.60
[ Download 01_draft_qa_manual_for25dec60.docx และ 01_darft_qa_manual_for25dec60.pdf ]
[ Download 02_compare_group1_2_for25dec60.docx และ 02_compare_group1_2_for25dec60.pdf ]

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในรอบสี่ สำหรับสถานศึกษา
ของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา (การสร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน 4 ด้าน
01- กำหนดการเดินทาง [ Download 01-schedule-6-9-dec.pdf ]
02- (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน (สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา)
[ Download 02-seminar-draft manual.doc ,02-seminar-darft manual.pdf]
03- คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 [ Download 03-vec-manual2559-eqa.pdf]
04- (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กห. (เพื่อพลาง)
[ Download 04-mdsi-draft manual eqa4-27oct.docx , 04-mdsi-darft manual eqa4-27oct.pdf]

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
[ Download 2560-2579.pdf ]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ (หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ)


เอกสารหลังการประชุมคณะทำงานย่อยฯ หมวด6 ครั้งที่ 2_61 เพื่อพิจารณาข้อกำหนดที่สำคัญ และตัวชี้วัด
ควบคุมกิจกรรมในกระบวนการทำงาน หมวด 6 ใน 16 มี.ค.61

[ Download pmqa6_2.pptx ]

เอกสารหลังการประชุมคณะทำงานย่อยฯ หมวด6 ครั้งที่ 1_61 เพื่อชี้แจงแผนและแนวทางการดำเนินงาน ปี งป.61
[ Download pmqa6.pptx ] แนวทางและแผนการดำเนินงานฯ ในปี งป. 61 (น.อ.ทองสิน ขวัญตัว ผอ.กพอ.สพร.สปช.ทร.)
[ Download pmqa6.xlsx ] ปรับ ทร., ตารางเปล่า
[ Download pmqa6_00.pptx ] ระเบียบวาระที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน หมวด 6 งป.60 (น.อ.หญิงชมภู)
[ Download pmqa6_arpon_20_61.pptx ] ประชุมคณะทำงานย่อยฯ หมวด 6 ครั้งที่ 1/61
[ Download pmqa6-01.docx ] แบบฟอร์มข้อกำหนดและตัวชี้วัด (ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการหลัก/สนับสนุน ยศ.ทร.)
[ Download pmqa6-01-1.docx ] ตัวอย่าง 01-1 ข้อกำหนดและตัวชี้วัด (รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.)
[ Download pmqa6-01-2.xlsx ] ตัวอย่าง 01-2 ข้อกำหนดและตัวชี้วัด (กอศ.ยศ.ทร.)
[ Download pmqa6-01-3.docx ] ตัวอย่าง 01-3 ข้อกำหนดและตัวชี้วัด (กปภ.ยศ.ทร.)

แก้ไข คำสั่ง ยศ.ทร. ที่ ๗๗/๖๑ เป็น คำสั่ง ยศ.ทร. ที่๔๕๕/๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของ ยศ.ทร. ประจำปี งป.๖๑ [ Download order455_61.pdf ]

คำสั่ง ยศ.ทร. ที่ ๗๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ยศ.ทร. ประจำปี งป.๖๑
[ Download order77_61.pdf ]

กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา

น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธาน การประชุม PMQA หมวด 6
ครั้งที่ 2/61 การจัดทำตัวชี้วัดของกระบวนการ ของ ยศ.ทร. ใน 16 มี.ค.61
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 5

น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธาน การประชุม PMQA หมวด 6
ครั้งที่ 1/61 การจัดทำตัวชี้วัด ของกระบวนการ ของ ยศ.ทร. ใน 20 ก.พ.61
[ Click ชมภาพบรรยากาศ] 4

น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธาน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ
ระดับต่ำกว่าปริญญา ใน 6-8 ธ.ค.60 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 3

น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางประกัน
คุณภาพการศึกษา ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ใน 9 พ.ย.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 2

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา ใน 6 พ.ย.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 1

***


*