วิสัยทัศน์กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.

กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.เป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษา
ด้วยการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การจัดหน่วย กองประกันคุณภาพการศึกษา กปภ.ยศ.ทร.

บก.กปภ.ยศ.ทร. มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และพัฒนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชา และสถานศึกษาในกำกับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
แผนกควบคุม มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกตรวจสอบและประเมินผล หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบังคับ
บัญชา และสถานศึกษาในกำกับ  การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล  มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แบบกรอกรายชื่อผู้ทรงวุฒิการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษา กห. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
[ Download from-31-05-60.xlsx ]
[ Download from-31-05-60.xls ]

(ร่าง) คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ [ Download draf_ethics_manual60.pdf ]
คำสั่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๓๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร
ลง ๑๑ พ.ค.๖๐ [ Download 16-05-60-order_s.pdf ]

แจ้ง ข่าวราชนาวี กพ.ทร. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาการฝึกอบรม ของ ทร.
ส่ง กษศ.ยศ.ทร.ภายใน ๑๘ เม.ย.๖๐
[ Download news-60.pdf ]
แบบรายงานการประเมินตนเองการฝึกอบรม ตามเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ

[ Download report-60.pdf ]

แบบฟอร์ม SAR รอบสี่ (ปีการศึกษา 2559-2563) ส่วนการศึกษาที่ 1 (ฝวก.ฯ วทร.ฯ รร.สธ.ฯ รร.ชต.ฯ)
[ ดาวน์โหลด ที่นี่ ]

๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันของกองทัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลด [ spt.pdf ]
๑.๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
(ระดับนายทหารประทวน) รุ่นที่ ๔ ใน ๒๒ - ๓๐ พ.ย.๕๙ ณ.สปทฯ ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม [ spt04.docx ]
๑.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
(น.ต. - น.ท.) รุ่นที่ ๙ ใน ๑๓ - ๒๑ ธ.ค.๕๙ ณ สปท.ฯ ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม [ spt09.docx ]
๑.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา
ของกองทัพ (น.ท. - น.อ.) รุ่นที่ ๑๒ ใน ๗ - ๑๕ มี.ค.๖๐ ณ สปท.ฯ ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม [ spt12.docx ]
หมายเหตุ ส่งถึง กปภ.ยศ.ทร. โครงการฯ ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ภายใน ๒๙ ก.ย.๕๙ และโครงการฯ ข้อ ๑.๓ ภายใน ๕ ม.ค.๖๐

ตัวอย่าง แบบเขียนข้อมูล SAR ส่วนที่ 4 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง รอบสี่ ปีการศึกษา 2558
ในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ ระดับต่ำกว่าปริญญา ผลการดำเนินงานรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 4
[ Download ex-sar-round4.docx ] [ download ex-sar-round4.doc ]

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร (พ.ศ.2559-2563) อนุมัติ/ลงนามแล้ว ใน 8 เม.ย.59
[ Download book027.html ]

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา
ในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) อนุมัติ/ลงนามแล้ว ใน 1 มี.ค.59
[ Download book026.html ]

๑. บันทึกฯ สปท.อนุมัติร่างตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน สถาบันการศึกษา ของกองทัพ
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีรอบสี่ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) [ Download indicator_bun4_SPT.pdf ]
๒. ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน สถาบันการศึกษา ของกองทัพ
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีรอบสี่ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) [ Download indicator4.pdf ]
สปท.อนุมัติ ๒ ธ.ค.๕๘

แจ้งแผนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ (รอบสี่)
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) [ Download spt58.pdf ]

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ (หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ)


- ตัวอย่างที่ ๑ การกำหนดตัวชี้วัด CP 1.1 ผลิตจ่าทหารเรือ รร.ชุมพลฯ (24 ส.ค.60 )
[ Download cp1_1.docx ] [ Download cp1_1.doc ]
-
ตัวอย่างที่ ๒ การกำหนดตัวชี้วัด SP1 ประกันคุณภาพ กปภ.ยศ.ทร. (24 ส.ค.60)
[ Download sp1.docx ] [ Download sp1.doc ]
- แบบฟอร์มการจัดทำข้อกำหนด และตัวชี้วัดกระบวนการของ ยศ.ทร. (24 ส.ค.60)
[ Download from240860.docx ] [ Download from240860.doc ]

- อนุมัติ SIPOC Model และข้อกำหนดที่สำคัญ ของ ยศ.ทร. (17พ.ค.60)
[ Download sipoc-model.pdf ]
-
ผลวิเคราะห์ SIPOC Model กระบวนการหลัก และกระบวนการสนันสนุนของ ยศ.ทร. (17 พ.ค.60)
[ Download a001_cp_sp_11-05-60.pdf ]
- ข้อกำหนดที่สำคัญ กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนของ ยศ.ทร. (17 พ.ค.60)
[ Download b002_cp_sp_11-05-60.pdf ]

อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ ยศ.ทร. 28 มี.ค.60
[ Link pmqa06.html ]

แก้ไขข้อมูล ผลการวิเคราะห์ SIPOC Model จากผลการประชุมหมวด 6 เมื่อ 14 มี.ค.60
[ ดาวน์โหลด ที่นี่ ]

เอกสารประกอบการประชุม หมวด 6 ใน 14 มี.ค.60
พิจารณา SIPOC Model และข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ
01. (ร่าง) ผลการวิเคราะห์ SIPOC Model [ 01-sipoc_model_14-03-60.xlsx ]
02. (ร่าง) ผลการวิเคราะห์ ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ [ 02-specs_14-03-60.xlsx ]

เอกสารประชุม หมวด ๖ ใน ๑๐ มิ.ย.๕๘, เอกสารหมวด ๖ , เอกสารการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง
[ pmqa04.html ]

กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินฝึกอบรม รร.พจ.ยศ.ทร. ใน 18 - 20 ก.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

น.อ.มานิต โกสีย์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นรองประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินฝึกอบรม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ใน 4 - 6 ก.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

กปภ.ยศ.ทร.อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเครื่อข่าย สมศ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ กทม.ฯ ใน 12 - 26 มิ.ย.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

น.อ.มานิต โกสีย์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นรองประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน รร.นย.ศฝท.นย. ใน 21 - 23 มี.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ใน 7 - 9 มี.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน รร.ขส.กวก.ขส.ทร. ใน 20 - 22 ก.พ.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน รร.พธ.พธ.ทร. ใน 7 - 9 ก.พ.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ฐท.กท. ใน 24 -26 ม.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ใน 10 -12 ม.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. ใน 19 -21 ธ.ค.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน รร.นวก.ศวก.พร. ใน 6 -8 ธ.ค.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงานเข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน รร.อล.กวก.อล.ทร. ใน 22 -24 พ.ย.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

ผอ.กปภ.ยศ.ทร. รองประธานคณะทำงานฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการตรวจสอบฯ ใน 3 - 4 พ.ย.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ]

***


*