ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา <คลิก>n
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 <คลิก>
2 ประกาศผลการสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 <คลิก>
2 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 67 <คลิก>
2 ประกาศผลการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 67 <คลิก>
2 ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 67 <คลิก>
2 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า (นพจ.) ประจำปีงบประมาณ 67 <คลิก>
2 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 67 <คลิก>
2 อนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) ประจำปี งป.67 <คลิก>
2 อนุมัตินายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.66 เพิ่มเติม <คลิก>
2 การจัดข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 66 เพิ่มเติม <คลิก>
2 แจ้งปรับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนาพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 66 <คลิก>
2 รายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 <คลิก>
2 รายชื่อขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ งป.66 <คลิก>
2 โครงการกู้เงินสำหรับข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาใหม่ และข้าราชการที่บรรจุใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรม สังกัดกองทัพเรือ <คลิก>
2 ประกาศรับสมัครบุคลากรองค์กรเอกชนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 56 <คลิก>
2 ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 56
คลิกเพื่อ download : [ .docx file ] [ .pdf file ]
2 หนังสือรับรองผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 56
คลิกเพื่อ download : [ .docx file ] [ .pdf file ]
2 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ <คลิก>
2 ผลการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 <คลิก>
2 ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ <คลิก>
2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่น 2/66 เพิ่มเติม <คลิก>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 66 <คลิก>
2 นโยบายเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๔ ต.ค.๖๕ <คลิก>
2 การกำหนดหน่วยร่วมกำกับดูแลพื้นที่ต่างๆ ภายใน ยศ.ทร. พื้นที่ศาลายา <ดูรายละเอียด>
2 แบบฟอร์มการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และตัวอย่าง Appliceation Report PMQA 4.0 <คลิก Download>
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2 ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารกราบพักทหาร ยศ.ทร. <ประกาศ>||<ราคากลาง>n
2 ประกาศงานจ้างเหมาบริการของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ <คลิก>n
2 ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานรักษาทำความสะอาด (แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <คลิก>
2 ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาทำความสะอาด (แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 <คลิก>
2 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องพักนายทหารนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ อาคารพัก (BOQ1) ยศ.ทร. จำนวน 10 ห้อง <ประกาศ>||<ราคากลาง>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 67 <ประกาศที่1>||<ประกาศที่2>||<ประกาศยกเลิก>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 66 <ประกาศที่1>||<ประกาศที่2>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง "ขายพัสดุเครื่องช่วยการศึกษาชำรุด จำนวน ๓๓๑ รายการ โดยวิธีทอดตลาด" <คลิก>||<รายการ>
2 ประกาศราคากลางงานซื้อพัสดุซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาของ ศฝท.ยศ.ทร. จำนวน ๓ รายการ <คลิก>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <คลิก>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม (Conference) ชุด ๓๑ ที่นั่ง จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <คลิก>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <คลิก>
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ<คลิกดูรายละเอียด>
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ <คลิกดูรายละเอียด>
2 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ <คลิกดูรายละเอียด>
2 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ<คลิกดูรายละเอียด>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกทหารใหม่ กลุ่ม 1 , 2 , 3 <คลิกดูรายละเอียด>

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองในสถาบันการศึกษาสังกัด ทร. พ.ศ.2564 [รายละเอียด]
รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด]
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [รายละเอียด]

ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

วารสารนาวิกาธิปัตย์สาร พ.ศ.2565 [รายละเอียด]
การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2565 [รายละเอียด]
การออกหนังสือรับรองการศึกษา พ.ศ.2546 [รายละเอียด]
การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
การใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552 [รายละเอียด]
การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551 [รายละเอียด]
การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 [รายละเอียด]

การบริการ

แบบฟอร์มการเสนอผลการสอบความรู้ (ยศ.5) [ .xlsx file ] [ .pdf file ] [.Zip file ]
แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา  [รายละเอียด]
แบบคำขอรับการสงเคราะห์ [รายละเอียด]
แบบรายงานขอกู้เงินสวัสดิการภายใน ยศ.ทร. [รายละเอียด]

บริการสารสนเทศ

นาวิกาธิปัตย์สาร

รายงานผลการวิจัย

  • ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัด
    การเรียนการสอนออนไลน์แบบ
    มีส่วนร่วมที่เหมาะสมสำหรับ
    รร.พันจ่า ยศ.ทร.
    โดย น.ท.ทองสุข เทศดนตรี [คลิก]

แหล่งท่องเที่ยว ยศ.ทร.(สัตหีบ)