ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 รายชื่อข้าราชการเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.62 <ดูรายชื่อ>n
2 แบบฟอร์มแนวทางการเขียนและตัวอย่าง การจัดทำแบบกำหนดรายละเอียดประจำตำแหน่งงาน (Job Description : JD) และ (Job Specification : JS) <Download>n
2 เอกสารการบรรยายแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายใน โดย น.ท.หญิง กฤษณา หอมกลิ่น <ดูรายละเอียด>n
2 บันทึกซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงาน คคภน. งป.61 <ดูรายละเอียด>n
2 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ <ดูรายละเอียด>
2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของ กห. <ดูรายละเอียด>
2 เอกสารการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งป.62 เมื่อ 23 ก.ค.61 ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. <คลิก Download>
2 แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.62 <ดูรายละเอียด>
2 บันทึกฯ ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.61 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง เพิ่มเติม <ดูรายละเอียด>
2 ขั้นตอนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงาน ทร. <ดูรายละเอียด>
2 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ต.ค.61
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด]
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [ดูรายละเอียด]

แบบรายงานขอกู้เงินสวัสดิการภายใน ยศ.ทร. [คลิก]
แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา[อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551[คลิก]

โปรแกรม Outlook

การใช้งานระบบ Outlook
      • VDO การใช้งาน •
      • การตั้งค่า Track Change <คลิก>
      • การตั้งค่าชื่อผู้ใช้งานใน MS Word <คลิก>
      • การเข้าใช้งาน Mail Exchange <คลิก>
      • การเปลี่ยนรหัสผ่าน Mail Exchange <คลิก>
       • การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ (Contact List) <คลิก>
เอกสาร PDF การใช้งาน
        • การ Login เข้าใช้งานครั้งแรก
        • การใช้งานผ่านหน้าเว็บ
        • การตั้งค่าเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน จากอุปกรณ์ระบบ android
        • การตั้งค่าเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน จากอุปกรณ์ระบบ IOS

บริการสารสนเทศ

โปรแกรม quartet online

 • คู่มือการใช้ program quartet
  online [click]
 • เข้าใช้ program quartet online
  จากระบบ internet [click]
 • download software เพื่อเตรียม
  ความพร้อมให้คอมพิวเตอร์
  ก่อนเข้าใช้ program quartet 
  [download]