ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 <คลิก>n

ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 บันทึกฯ อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.63 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง <คลิก>n
2 บันทึกฯอนุมัติและรายชื่อนายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.63 <คลิก>n
2 คู่มือใช้งาน NAS กปภ.ยศ.ทร. <คลิก> n
2 การกำหนดหน่วยร่วมกำกับดูแลพื้นที่ต่างๆ ภายใน ยศ.ทร. พื้นที่ศาลายา <ดูรายละเอียด>
2 แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ทร.ประจำปี งป.62<Download>
2 คำสั่งกองทัพเรือที่ 477/2561เรื่อง การอบรมศีลธรรม ประจำปี 2562 <ดูรายละเอียด>
2 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ต.ค.62 n
2 บันทึกฯอนุมัติจัดทำข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตำรงตำแหน่ง (Job Description:JD) ของนายทหารชั้นยศ น.ท. - น.อ.พิเศษ ของ ยศ.ทร. <ดูรายละเอียด>
2 การจัดทำแบบกำหนดรายละเอียดประจำตำแหน่งงาน (Job Description : JD) และ (Job Specification : JS) <แบบฟอร์มแนวทางการเขียน> <ตัวอย่างการเขียน>
2 เอกสารการบรรยายแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายใน โดย น.ท.หญิง กฤษณา หอมกลิ่น <ดูรายละเอียด>
2 แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.62 <ดูรายละเอียด>
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด]
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [ดูรายละเอียด]

แบบรายงานขอกู้เงินสวัสดิการภายใน ยศ.ทร. [คลิก]
แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา [คลิกดูรายละเอียด]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551[คลิก]

โปรแกรม Outlook

การใช้งานระบบ Outlook
      • VDO การใช้งาน •
      • การตั้งค่า Track Change <คลิก>
      • การตั้งค่าชื่อผู้ใช้งานใน MS Word <คลิก>
      • การเข้าใช้งาน Mail Exchange <คลิก>
      • การเปลี่ยนรหัสผ่าน Mail Exchange <คลิก>
       • การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ (Contact List) <คลิก>
เอกสาร PDF การใช้งาน
        • การ Login เข้าใช้งานครั้งแรก
        • การใช้งานผ่านหน้าเว็บ
        • การตั้งค่าเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน จากอุปกรณ์ระบบ android
        • การตั้งค่าเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน จากอุปกรณ์ระบบ IOS

บริการสารสนเทศ

โปรแกรม quartet online

 • คู่มือการใช้ program quartet
  online [click]
 • เข้าใช้ program quartet online
  จากระบบ internet [click]
 • download software เพื่อเตรียม
  ความพร้อมให้คอมพิวเตอร์
  ก่อนเข้าใช้ program quartet 
  [download]

PMQA

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
แบบฟอร์มการจัดทำข้อกำหนดและตัวชี้วัด (ใหม่) [click]
n
 • ตัวอย่างการแก้ไขข้อกำหนด [click]
 • ตัวอย่างการแก้ไข Work Flow หมวด 6 sp1.1 [click]
 • ตัวอย่างการแก้ไข Work Flow หมวด 6 sp1.2 [click]
   •
หมวด 3 ทบทวนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย ยศ.ทร.Downdoad[.rar file][.ppt file]
   • คำแนะนำการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ของ ทร.สำหรับหน่วยสถานศึกษา หมวด 4
   • แบบฟอร์ม การจำแนกองค์ความรู้ ที่จำเป็น ต่อการผลักดันตามประเด็น ยุทธศาสตร์ของหน่วยสถานศึกษา

   • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ยศ.ทร.ประจำปี งป.57
   • รายการเอกสาร หลักฐานรับการตรวจ PMQA [Download]
   • เกณฑ์รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน