ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561<ดูรายละเอียด>n

ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 <ดูรายละเอียด>n
2 เอกสารการบรรยายควบคุมภายใน ยศ.ทร. โดย น.ท.หญิง กฤษณา หอมกลิ่น เมื่อ 26 มี.ค.61 <ดูรายละเอียด>n
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2561 <ดูรายละเอียด>n
2 แจ้งรายชื่อ หมายเลขสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพลระดับผู้บริหารของ ทร. ประจำปี 2561 ระดับชั้นยศ น.อ. - น.อ.พิเศษ <ดูรายละเอียด>
2 ขั้นตอนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงาน ทร. <ดูรายละเอียด>
2 อนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า ประจำปี งป.61 <ดูรายละเอียด>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 <ดูรายละเอียด>
2 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน พ.ค.61
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด] n
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
ปฏิทินการศึกษา นรจ.ของสถานศึกษาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] n
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [ดูรายละเอียด]

ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [Download] n
การขอหนังสือรับรองการศึกษา
แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา[Download]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551

บริการสารสนเทศ

โปรแกรม quartet online

 • คู่มือการใช้ program quartet
  online [click]
 • เข้าใช้ program quartet online
  จากระบบ internet [click]
 • download software เพื่อเตรียม
  ความพร้อมให้คอมพิวเตอร์
  ก่อนเข้าใช้ program quartet 
  [download]