ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 รายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 65 <คลิก>n
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ<คลิกดูรายละเอียด>n
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ <คลิกดูรายละเอียด>n
2 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ <คลิกดูรายละเอียด>n
2 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ<คลิกดูรายละเอียด>n
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกทหารใหม่ กลุ่ม 1 , 2 , 3 <คลิกดูรายละเอียด>
2 รายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า(นพจ.) ประจำปี งป.65 [คลิก]
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของ ยศ.ทร. [คลิก]
2 แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.65 <คลิกดูรายละเอียด>n
2 การกำหนดหน่วยร่วมกำกับดูแลพื้นที่ต่างๆ ภายใน ยศ.ทร. พื้นที่ศาลายา <ดูรายละเอียด>
2 แบบฟอร์มการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และตัวอย่าง Appliceation Report PMQA 4.0 <คลิก Download>
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองในสถาบันการศึกษาสังกัด ทร. พ.ศ.2564 [ดูรายละเอียด]
รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด]
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [ดูรายละเอียด]

แบบฟอร์มการเสนอผลการสอบความรู้ (ยศ.5) [ .xlsx file ] [ .pdf file ] [.Zip file ]
แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา  [Download]
แบบคำขอรับการสงเคราะห์ [คลิก]
แบบรายงานขอกู้เงินสวัสดิการภายใน ยศ.ทร. [คลิก] [download .zip file] n
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551[คลิก]

บริการสารสนเทศ

นาวิกาธิปัตย์สาร

รายงานผลการวิจัย

  • ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัด
    การเรียนการสอนออนไลน์แบบ
    มีส่วนร่วมที่เหมาะสมสำหรับ
    รร.พันจ่า ยศ.ทร.
    โดย น.ท.ทองสุข เทศดนตรี [คลิก]

แหล่งท่องเที่ยว ยศ.ทร.(สัตหีบ)