ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 แบบฟอร์มจัดชุดเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.63 <คลิก>n
2 แบบฟอร์มการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และตัวอย่าง Appliceation Report PMQA 4.0 <คลิก Download>n
2 บันทึกฯ อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.63 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง <คลิก>n
2 การกำหนดหน่วยร่วมกำกับดูแลพื้นที่ต่างๆ ภายใน ยศ.ทร. พื้นที่ศาลายา <ดูรายละเอียด>
2 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ก.ค.63 n
2 เอกสารการบรรยายแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายใน โดย น.ท.หญิง กฤษณา หอมกลิ่น <ดูรายละเอียด>
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด]
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [ดูรายละเอียด]

แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา[Download]
แบบรายงานขอกู้เงินสวัสดิการภายใน ยศ.ทร. [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551[คลิก]

โปรแกรม Outlook

การใช้งานระบบ Outlook
      • VDO การใช้งาน •
      • การตั้งค่า Track Change <คลิก>
      • การตั้งค่าชื่อผู้ใช้งานใน MS Word <คลิก>
      • การเข้าใช้งาน Mail Exchange <คลิก>
      • การเปลี่ยนรหัสผ่าน Mail Exchange <คลิก>
       • การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ (Contact List) <คลิก>
เอกสาร PDF การใช้งาน
        • การ Login เข้าใช้งานครั้งแรก
        • การใช้งานผ่านหน้าเว็บ
        • การตั้งค่าเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน จากอุปกรณ์ระบบ android
        • การตั้งค่าเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน จากอุปกรณ์ระบบ IOS

บริการสารสนเทศ

โปรแกรม quartet online

 • คู่มือการใช้ program quartet
  online [click]
 • เข้าใช้ program quartet online
  จากระบบ internet [click]
 • download software เพื่อเตรียม
  ความพร้อมให้คอมพิวเตอร์
  ก่อนเข้าใช้ program quartet 
  [download]

PMQA

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐของ ยศ.ทร. [click] n
-----------------------------------
คำสั่ง ยศ.ทร. แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐของ ยศ.ทร. [click] n
------------------------------------
คำสั่ง ยศ.ทร. แต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐของ ยศ.ทร. [click] n
------------------------------------
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ พ.ศ.2562 [click] n
-----------------------------------
คู่มือการประเมินสภานะของ หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 [click] n
-----------------------------------
เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงาน ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) [click] n
-----------------------------------
แนวทางการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการการพัฒนาองค์การสู่ระบบ ราชการ 4.0 (Application report) [click] n
-----------------------------------
แบบฟอร์มการจัดทำข้อกำหนด และตัวชี้วัด (ใหม่) [click]
 • ตัวอย่างการแก้ไขข้อกำหนด [click]
 • ตัวอย่างการแก้ไข Work Flow หมวด 6 sp1.1 [click]
 • ตัวอย่างการแก้ไข Work Flow หมวด 6 sp1.2 [click]
   •
หมวด 3 ทบทวนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย ยศ.ทร.Downdoad[.rar file][.ppt file]
   • คำแนะนำการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ของ ทร.สำหรับหน่วยสถานศึกษา หมวด 4
   • แบบฟอร์ม การจำแนกองค์ความรู้ ที่จำเป็น ต่อการผลักดันตามประเด็น ยุทธศาสตร์ของหน่วยสถานศึกษา

   • คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ยศ.ทร.ประจำปี งป.57
   • รายการเอกสาร หลักฐานรับการตรวจ PMQA [Download]
   • เกณฑ์รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน