กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 0415 - 0830 ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม <ดูรายละเอียด>n


ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 บันทึกฯ อนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.61 <ดูรายละเอียด>n
2 รายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.61 <ดูรายชื่อ>n
2 เอกสารการบรรยายแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายใน โดย น.ท.หญิง กฤษณา หอมกลิ่น <ดูรายละเอียด>n
2 บันทึกซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงาน คคภน. งป.61 <ดูรายละเอียด>n
2 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ <ดูรายละเอียด>
2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของ กห. <ดูรายละเอียด>
2 เอกสารการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งป.62 เมื่อ 23 ก.ค.61 ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. <คลิก Download>
2 แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.62 <ดูรายละเอียด>
2 บันทึกฯ ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.61 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง เพิ่มเติม <ดูรายละเอียด>
2 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2562 <Download เอกสาร>
2 ตัวอย่างการจัดทำแบบเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายกลุ่มงบประมาณด้านบริหารจัดการ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมในปี งป.62 <Download>
2 ขั้นตอนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงาน ทร. <ดูรายละเอียด>
2 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ส.ค.61 <ดูรายละเอียด>n
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด]
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [ดูรายละเอียด]

แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา[อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551

บริการสารสนเทศ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

 • ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องช่วยการศึกษาชำรุด <ดูรายละเอียด>n

โปรแกรม quartet online

 • คู่มือการใช้ program quartet
  online [click]
 • เข้าใช้ program quartet online
  จากระบบ internet [click]
 • download software เพื่อเตรียม
  ความพร้อมให้คอมพิวเตอร์
  ก่อนเข้าใช้ program quartet 
  [download]