ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 <คลิกดูรายละเอียด>n

ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา <คลิกดูรายละเอียด>n
2 ขอเชิญร่วมเสนอความต้องการข้อเสนอโครงการบริหารกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ<คลิกดูรายละเอียด>n
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรองค์กรเอกชนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ <คลิกดูรายละเอียด>n
2 อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 64 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง <คลิก>n
2 แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.64 <คลิก>n
2 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน มี.ค.64
2 การกำหนดหน่วยร่วมกำกับดูแลพื้นที่ต่างๆ ภายใน ยศ.ทร. พื้นที่ศาลายา <ดูรายละเอียด>
2 แบบฟอร์มการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และตัวอย่าง Appliceation Report PMQA 4.0 <คลิก Download>
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด]
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [ดูรายละเอียด]

แบบฟอร์มการเสนอผลการสอบความรู้ (ยศ.5) [ .xlsx file ] [ .pdf file ] [.Zip file ]
แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา[Download]
แบบคำขอรับการสงเคราะห์ [คลิก]
แบบรายงานขอกู้เงินสวัสดิการภายใน ยศ.ทร. [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551 [คลิก]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551[คลิก]

โปรแกรม Outlook

การใช้งานระบบ Outlook
      • VDO การใช้งาน •
      • การตั้งค่า Track Change <คลิก>
      • การตั้งค่าชื่อผู้ใช้งานใน MS Word <คลิก>
      • การเข้าใช้งาน Mail Exchange <คลิก>
      • การเปลี่ยนรหัสผ่าน Mail Exchange <คลิก>
       • การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ (Contact List) <คลิก>
เอกสาร PDF การใช้งาน
        • การ Login เข้าใช้งานครั้งแรก
        • การใช้งานผ่านหน้าเว็บ
        • การตั้งค่าเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน จากอุปกรณ์ระบบ android
        • การตั้งค่าเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน จากอุปกรณ์ระบบ IOS

บริการสารสนเทศ

นาวิกาธิปัตย์สาร

โปรแกรม quartet online

 • คู่มือการใช้ program quartet
  online [click]
 • เข้าใช้ program quartet online
  จากระบบ internet [click]
 • download software เพื่อเตรียม
  ความพร้อมให้คอมพิวเตอร์
  ก่อนเข้าใช้ program quartet 
  [download]

แหล่งท่องเที่ยว ยศ.ทร.(สัตหีบ)