ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เพิ่มเติม)<ดูรายละเอียด>n

ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 รับสมัครกำลังพล ทร. (ชายและหญิง) จำนวน 100 นาย เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา <ดูรายละเอียด>n
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เพิ่มเติม)<ดูรายละเอียด>n
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2561<ดูรายละเอียด>n
2 บันทึกฯ ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งป.61 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง เพิ่มเติม <ดูรายละเอียด>n
2 แบบฟอร์มปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.61 <ดูรายละเอียด>n
2 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2562 <Download เอกสาร>n
2 ตัวอย่างการจัดทำแบบเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายกลุ่มงบประมาณด้านบริหารจัดการ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมในปี งป.62 <Download>
2 เอกสารการบรรยายควบคุมภายใน ยศ.ทร. โดย น.ท.หญิง กฤษณา หอมกลิ่น เมื่อ 26 มี.ค.61 <ดูรายละเอียด>
2 ขั้นตอนการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงาน ทร. <ดูรายละเอียด>
2 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ก.ค.61 <ดูรายละเอียด>n
2 อนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า ประจำปี งป.61 <ดูรายละเอียด>
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด] n
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
ปฏิทินการศึกษา นรจ.ของสถานศึกษาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] n
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [ดูรายละเอียด]

ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [Download] n
การขอหนังสือรับรองการศึกษา
แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา[Download]
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วย การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551

บริการสารสนเทศ

โปรแกรม quartet online

 • คู่มือการใช้ program quartet
  online [click]
 • เข้าใช้ program quartet online
  จากระบบ internet [click]
 • download software เพื่อเตรียม
  ความพร้อมให้คอมพิวเตอร์
  ก่อนเข้าใช้ program quartet 
  [download]