ข่าวและประชาสัมพันธ์

2 ผลการสอบภาควิชาการ (รอบแรก) การเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 <คลิก>n
2 ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ <คลิก>n
2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่น 2/66 เพิ่มเติม <คลิก>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 66 <คลิก>
2 ประกาศราคากลางงานซื้อพัสดุซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาของ ศฝท.ยศ.ทร. จำนวน ๓ รายการ <คลิก>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <คลิก>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม (Conference) ชุด ๓๑ ที่นั่ง จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <คลิก>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <คลิก>
2 นโยบายเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๔ ต.ค.๖๕ <คลิก>
2 คำกล่าวเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ท่านใหม่) ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๒๙ ก.ย.๖๕<คลิก>
2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ <คลิก>
2 รายชื่อนายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 <คลิก>
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ<คลิกดูรายละเอียด>
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ <คลิกดูรายละเอียด>
2 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ <คลิกดูรายละเอียด>
2 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ<คลิกดูรายละเอียด>
2 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกทหารใหม่ กลุ่ม 1 , 2 , 3 <คลิกดูรายละเอียด>
2 รายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า(นพจ.) ประจำปี งป.65 [คลิก]
2 แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.65 <คลิกดูรายละเอียด>
2 การกำหนดหน่วยร่วมกำกับดูแลพื้นที่ต่างๆ ภายใน ยศ.ทร. พื้นที่ศาลายา <ดูรายละเอียด>
2 แบบฟอร์มการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และตัวอย่าง Appliceation Report PMQA 4.0 <คลิก Download>
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ดูรายละเอียด]

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองในสถาบันการศึกษาสังกัด ทร. พ.ศ.2564 [รายละเอียด]
รายการเอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร (ปวส.)[ที่มา : กองศึกษา] [รายละเอียด]
รายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ [รายละเอียด]

ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

วารสารนาวิกาธิปัตย์สาร พ.ศ.2565 [รายละเอียด]n
การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2565 [รายละเอียด]n
การออกหนังสือรับรองการศึกษา พ.ศ.2546 [รายละเอียด]n
การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาทีสองและสี่(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
การใช้สระว่ายน้ำ พ.ศ.2552 [รายละเอียด]
การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ พ.ศ.2551 [รายละเอียด]
การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 [รายละเอียด]

การบริการ

แบบฟอร์มการเสนอผลการสอบความรู้ (ยศ.5) [ .xlsx file ] [ .pdf file ] [.Zip file ]
แบบคำขอหนังสือรับรองการศึกษา  [รายละเอียด]
แบบคำขอรับการสงเคราะห์ [รายละเอียด]
แบบรายงานขอกู้เงินสวัสดิการภายใน ยศ.ทร. [รายละเอียด] [download .zip file]

บริการสารสนเทศ

นาวิกาธิปัตย์สาร

รายงานผลการวิจัย

  • ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัด
    การเรียนการสอนออนไลน์แบบ
    มีส่วนร่วมที่เหมาะสมสำหรับ
    รร.พันจ่า ยศ.ทร.
    โดย น.ท.ทองสุข เทศดนตรี [คลิก]

แหล่งท่องเที่ยว ยศ.ทร.(สัตหีบ)