หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรม

หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ จัดทำโดย คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ [ pdftraining.rar Download ]