คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ของกองทัพ (สปท.)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๕๔
[ (121doc.rar Download) (121pdf.rar Download) ]
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕
[ (122doc.rar Download) (122pdf.rar Download) ]
คู่มือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ พ.ศ.๒๕๕๔
[ (123pdf.rar Download) ]