คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญาพ.ศ.2561

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2561
จัดทำโดย กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

จก.ยศ.ทร.อนุมัติ/ลงนาม คู่มือประกันฯ เมื่อ 31 มี.ค.2561 [ Download bun24_61.pdf ]
01-ปกคู่มือ คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม
[ Download 001_first.pdf ; Download 001_first.docx ]
02-คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2561
[ Download 002_manual24_61.pdf ; Download 002_manual24_61.docx ]
03-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
[ Download 003_notice_board.pdf ; Download 003_notice_board.doc ]