คณะทำงานย่อย PMQA หมวด ๖ (กระบวนการทำงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๗)

กระบวนทำการที่สร้างคุณค่า (๑๐ กระบวนการ)

CP1 กระบวนการจัดการศึกษาตามแนวทางการรับราชการสำหรับนายทหารสัญญาบัตร
(หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร.)
[ Download CP01.xlsx ]
   
CP2 กระบวนการจัดการสำหรับการผลิตกำลังพลต่ำกว่าสัญญาบัตร
(หน่วยรับผิดชอบ : กศษ.ยศ.ทร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ศฝท.ยศ.ทร.)
[ Download CP02.xlsx ]
   
CP3 กระบวนการจัดการฝึกอบรมตามแนวทางรับราชการสำหรับนายทหารประทวน
(หน่วยรับผิดชอบ : รร.พจ.ยศ.ทร.)
[ Download CP03.xlsx ]
   
CP4 กระบวนการจัดการฝึกอบรมให้กับกำลังพลของ ยศ.ทร. และ นขต.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : สน.รนภ.ยศ.ทร., รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร., ศภษ.ยศ.ทร.)
[ Download CP04.xlsx ]
   
CP5 กระบวนการพัฒนากำลังพลของ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(หน่วยรับผิดชอบ : กอศ.ยศ.ทร.)
[ Download CP05.xlsx ]
   
CP6 กระบวนการพัฒนากำลังพลของ ยศ.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : กธก.ยศ.ทร.)
[ Download CP06.xlsx ]
   
CP7 กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : กปศ.ยศ.ทร.)
[ Download CP08.xlsx ]
   
CP8 กระบวนการจัดการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
(หน่วยรับผิดชอบ : กปศ.ยศ.ทร.)
[ Download CP08.xlsx ]
   
CP9 กระบวนการจัดการด้านส่งกำลังบำรุง เครื่องช่วยการศึกษาและตำราให้กับ นขต.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : กบศ.ยศ.ทร.)
[ Download CP09.xlsx ]
   
CP10 กระบวนการจัดการด้านยุทธศาสตร์ วิจัย และพัฒนาหลักนิยมทางยุทธวิธี
(หน่วยรับผิดชอบ : ศยร.ยศ.ทร.)
[ Download CP10.xlsx ]
   


กระบวนการสนับสนุน (๑๑ กระบวนการ)

SP1 กระบวนการจัดการด้านการบริการห้องสมุด
(หน่วยรับผิดชอบ : กหส.ยศ.ทร.)
[ Download SP01.xlsx ]
   
SP2 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและกรรมวิธีข้อมูล
(หน่วยรับผิดชอบ : กบ.ยศ.ทร.)
[ Download SP02.xlsx ]
   
SP3 กระบวนการจัดการด้านงบประมาณ
(หน่วยรับผิดชอบ : กบ.ยศ.ทร.)
[ Download SP03.xlsx ]
   
SP4 กระบวนการจัดการด้านการเงิน
(หน่วยรับผิดชอบ : กง.ยศ.ทร.)
[ Download SP04.xlsx ]
   
SP5 กระบวนการบริหารงานด้านกำลังพลและธุรการ
(หน่วยรับผิดชอบ : กธก.ยศ.ทร.)
[ Download SP05.xlsx ]
   
SP6 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(หน่วยรับผิดชอบ : กบ.ยศ.ทร.)
[ Download SP06.xlsx ]
   
SP7 กระบวนการสนับสนุนและบริการของ กอง สน.ยศ.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : กอง สน.ยศ.ทร.)
[ Download SP07.xlsx ]
   
SP8 กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
(หน่วยรับผิดชอบ : สน.รนภ.ยศ.ทร., ศยร.ยศ.ทร.)
[ Download SP08.xlsx ]
   
SP9 กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
(หน่วยรับผิดชอบ : นกร.ยศ.ทร.)
[ Download SP09.xlsx ]
   
SP10 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ยศ.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ยศ.ทร.)
[ Download SP10_PMQA.xlsx ]
   
SP11 กระบวนการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ ยศ.ทร.)
[ Download SP11_KM.xlsx ]
   

แบบฟอร์ม และตัวอย่างการประเมินผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดในกระบวนการย่อยและวิธีการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน งป.๕๗ [ Download B01.docx ]
ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการย่อย งป57 [ Download B02.xlsx ]

คณะทำงานย่อย PMQA หมวด ๖ (กระบวนการทำงานของ ยศ.ทร.ประจำปี งป.๒๕๕๗)

ปก ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ [ Download 01_Page.docx ]
ปก กระบวนการทำงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ Download 02_Page.docx ]
บันทึกข้อความ คณะทำงานย่อยหมวด ๖ [ Download 03_00.pdf ]
การออกแบบกระบวนการทำงาน Work System ของ ยศ.ทร. [ Download 03_01.pdf ]
การวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการทำงานของ ยศ.ทร. [ Download 03_02.pdf ]
การออกแบบกระบวนการทำงาน Work System และ การวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการทำงานของ ยศ.ทร.
[ Download 03_03worksystem.xlsx ]

บันทึก